Monday, 11 December 2023 18:53
Bản tin Công ty
Tờ trình Thù lao HĐQT kiểm toán năm 2013 Print E-mail

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng...

More details...
 
Báo cáo Tài chính ĐHCĐ năm 2013 Print E-mail

Trong năm 2012 nền kinh tế của nước ta chịu rất nhiều khó khăn và biến động do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế mang tính toàn cầu...

More details...
 
Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2013 Print E-mail

Ngày 14/06/2012, Công ty cổ phần Hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật đã tiến hành họp Đại  hội đồng cổ đông thường niên và ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2007 – 2012; Đại hội đã tín nhiệm bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

More details...
 
Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2013 Print E-mail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ……….., ngày …..tháng….. năm 2013

 

GIẤY UỶ QUYỀN
(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Hóa chất
và Vật tư khoa học kỹ thuật)

 --------

More details...
 
Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013 Print E-mail

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013


 Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

 Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

More details...
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 2 of 3

Our Partners

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction