Thursday, 30 March 2023 03:14

Thông báo mời tham dự Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2013

PrintE-mail

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013


 Kính gửi:  Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư Khoa học Kỹ thuật

 Hội đồng quản trị công ty xin trân trọng thông báo quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

 1- THỜI GIAN HỌP:  08g00 ngày 25  tháng  04  năm 2013.

 2-ĐỊA ĐIỂM HỌP: Tại số 95 Trần Quốc Toản, Phòng họp số 2 ( Tầng 6), Nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

 3- ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật có tên trong danh sách cổ đông  chốt tại thời điểm 16 h00 ngày31/03 /2013.

 4- TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI:  Cổ đông xem trên trang Web: http//cemacohanoi.com.vn; và nhận tài liệu trực tiếp tại Đại hội ( đối với Cổ đông dự họp).

 5- ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI: Nếu Quí Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng gửi giấy ủy quyền ( theo mẫu) về Công ty theo địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT 70 Phố Hàng mã – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội theo đường bưu điện, hoặc fax về số: 84-4-3.825 5711.

 -  Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (CMND), thông  báo mời họp và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền( trường hợp ủy quyền). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quí Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

 - Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (phần ghi chú) hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại/hoặc fax cho công ty trước ngày 22/04/2013.

 Rất hân hạnh được đón tiếp Quí Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013.

 

                                                        T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH 

                       NGUYỄN HUY LONG...................................
Newer news items:
Older news items:
...............................................................

Our Partners

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction