Thursday, 30 March 2023 03:35

Tờ trình Thù lao HĐQT kiểm toán năm 2013

PrintE-mail

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng...


TỜ TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI
 

 -Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

 -Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ho¸ chÊt VËt t­ khoa học kỹ thuật;

 -Căn cứ Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty.

 Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét thông qua những nội dung sau:

 1-Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ho¸ chÊt và VËt t­ khoa học kỹ thuật kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2013.

 2-Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật (không kiêm nhiệm các chức danh khác trong Công ty) được hưởng bằng 1,1 lần lương Tổng giám đốc Công ty.  

 3-Mức thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 tối đa là 190 triệu đồng, cụ thể như sau:

 +Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng: 2,2 triệu đồng/tháng

 +Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 1,6 triệu đồng/tháng

 +Thành viên Ban kiểm soát được hưởng: 1,2 triệu đồng/tháng.

 4-Ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công với mức chi phí hợp lý nhất.

Vậy kính đề nghị Đại hội xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

TM/ HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY LONG

Our Partners

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction